Πληροφορίες ΔΠΜΤ


Σκοπιμότητα

Γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ “STAR” αποτελεί το επιστημονικό πεδίο της διαστημικής τεχνολογίας για το σχεδιασμό διαστημικών αποστολών και την υλοποίηση δορυφόρων, οργάνων και δορυφορικών υποσυστημάτων για την παρατήρηση της γης, τις τηλεπικοινωνίες και την εξερεύνηση του διαστήματος (space upstream), και την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών δορυφορικής τηλεπισκόπησης, πλοήγησης και δορυφορικών τηλεπικοινωνιών (space downstream). Συνεπώς, το ΔΠΜΣ “STAR” απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις:

  • Διαστημική Τεχνολογία – Space Upstream
  • Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες – Space Downstream

Σκοπός του ΔΠΜΣ “STAR” είναι η ουσιαστική και στοχευμένη προσφορά από κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαστημική τεχνολογία, ενός καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες,  που να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοι επιστήμονες και μηχανικοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αξιώσεις στις νέες επιστημονικές προκλήσεις και τεχνολογικές απαιτήσεις της διαστημικής τεχνολογίας.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ΔΠΜΣ “STAR” θα αναπτυχθούν συνεργασίες με:

  • Θεσμοθετημένα εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες που διαθέτουν αριστεία και καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών και υπηρεσιών αυτής, που ανήκουν σε συνδεδεμένα με το ΔΠΜΣ ακαδημαϊκά ιδρύματα (όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε θέματα διαστημικής και ναυτιλίας και η Σχολή Ικάρων σε θέματα διαστημικής και ασφάλειας) και ερευνητικά κέντρα (όπως το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά) της χώρας, καθώς και σε κέντρα αριστείας της αλλοδαπής.
  • Επιχειρήσεις και βιομηχανίες, μέλη του συνεργατικού σχηματισμού si-Cluster του Corallia, που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών και υπηρεσιών αυτής, καθώς και το ESA Business Incubator Centre.
  • Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ) και τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό (ESA).
  • Φορείς του εξωτερικού για διαλέξεις προσκεκλημένων διακεκριμένων επιστημόνων, ανταλλαγή φοιτητών και συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών μας σε διεθνή διαστημικά πειράματα και κατασκευές.

Εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι

Έχοντας διαπιστώσει κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους και ερευνητικά ενδιαφέροντα, οι συνεργαζόμενοι φορείς προωθούν την ίδρυση και λειτουργία του ΔΠΜΣ “STAR” θέτοντας τους παρακάτω στόχους:

α.   Την παροχή στους φοιτητές του ΔΠΜΣ “STAR” υψηλής στάθμης και ποιότητας σπουδών και έρευνας για το σχεδιασμό διαστημικών αποστολών και την υλοποίηση δορυφόρων, οργάνων και δορυφορικών υποσυστημάτων για την παρατήρηση της γης, τις τηλεπικοινωνίες και την εξερεύνηση του διαστήματος (space upstream), καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών δορυφορικής τηλεπισκόπησης, πλοήγησης και δορυφορικών τηλεπικοινωνιών (space downstream) σύμφωνα με τις ανάγκες του ελληνικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.

Β.   Την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης με τον σωστό συνδυασμό βάθους και εύρους γνώσεων που οδηγεί στην εμβάθυνση σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής και τη διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας υψηλής στάθμης.

γ.   Την προαγωγή της επιστημονικής συνεργασίας και συνέργειας του Εθνικού Διαστημικού Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φορείς.

δ.   Την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα φορέωνμε επιχειρήσεις και βιομηχανίες, μέλη του συνεργατικού σχηματισμού si-Cluster του Corallia, που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους τομείς της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών και υπηρεσιών αυτής, καθώς και το ESA Business Incubator Centre.

ε.   Την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα φορέων για προσέλκυση επενδύσεων από Διεθνείς Οργανισμούς και Προγράμματα που αφορούν το Διάστημα (π.χ. του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού, του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT)), από Αμυντικά Διαστημικά Προγράμματα (της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας (EDA)), από πρωτοβουλίες της χώρας στην ανάπτυξη εθνικών και πολυεθνικών δορυφόρων, από ευρωπαϊκά προγράμματα που το διάστημα έχει πρωταρχικό ρόλο (Galileo, Copernicus), και τέλος από Επιστημονικά Διαστημικά Προγράμματα (της Επιτροπής Επιστημονικών Προγραμμάτων (SPC) της ESA, όπως το  ESA Cosmic Vision 2015-25).

στ.  Τη διοργάνωση δράσεων, ημερίδων και σεμιναρίωνγια την προβολή των δραστηριοτήτων του European Space Education Resource Office (ESERO) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των δραστηριοτήτων του Ελληνικού BusinessIncubationCentre(BIC) στην ανάπτυξη διαστημικών εφαρμογών προς όφελος των πολιτών.

ζ.    Τη διοργάνωση «ημερών σταδιοδρομίας» με τη συμμετοχή μελών του συνεργατικού σχηματισμού si-Cluster του Corallia, για την άμεση σύνδεση του Προγράμματος με την αγορά εργασίας και την αρτιότερη απορρόφηση των αποφοίτων του.

Η σύγχρονη και ταυτόχρονα ισχυρή και συμπληρωματική τεχνογνωσία σε διαστημικές τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες, των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα φορέων μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και αμφίδρομα προς την ολοκλήρωση αυτών των στόχων.

Τέλη φοίτησης

Δεν απαιτεί τέλη φοίτησης. Τα έξοδά του θα καλύπτονται από:

1. δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

2. πόρους από ερευνητικά προγράμματα

3. πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

4. μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ

5. κάθε άλλη νόμιμη πηγή

6. επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

7. επιχορήγηση του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ)

Χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες των 1.200€ σε δύο φοιτητές του δευτέρου έτους σπουδών που έχουν τις δύο καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στα Α’ και Β’ εξάμηνο, ένας ανά ειδίκευση αντίστοιχα.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης θα καλυφθούν τα έξοδα για τον πρώτο διετή κύκλο σπουδών, που θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.