Οδηγός Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΔΠΜΣ “STAR” ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΔΠΜΣ “STAR”, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 12 μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΠΜΣ “STAR” απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα 12 μαθήματα του ΔΠΜΣ, διαρθρωμένα σε τρία εξάμηνα, αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Στο πρώτο εξάμηνο προσφέρονται 4 υποχρεωτικά μαθήματα εισαγωγικού χαρακτήρα, μαθήματα που καλύπτουν βασικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της.  Στο δεύτερο εξάμηνο προσφέρονται επίσης 4 υποχρεωτικά μαθήματα, όμως διαρθρωμένα ανά ειδίκευση. Στο τρίτο εξάμηνο προσφέρονται μαθήματα επιλογής διαρθρωμένα ανά ειδίκευση, από τα οποία ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει επίσης 4 μαθήματα. Τέλος το τέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η διδασκαλία εξ αποστάσεως πραγματοποιείται με την παρουσία των φοιτητών σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης που παρέχεται από τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ “STAR”. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) των προσφερόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι Έλληνες/Ελληνίδες τα μαθήματα δύναται να διδαχθούν στη ελληνική γλώσσα, ενώ το υποστηρικτικό υλικό των μαθημάτων (παρουσιάσεις, σημειώσεις διδασκόντων, εργαστηριακές ασκήσεις) παραμένει στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος θα εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με έμφαση στην πρακτική εξειδίκευση σε επιλεγμένα υψηλής στάθμης εργαστήρια του δημόσιου ή του ιδιωτικού φορέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που διαθέτουν αριστεία και καινοτομία και δραστηριοποιούνται στις διαστημικές τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες. Θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή, στα πλαίσια του εφικτού, σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος, των προγραμμάτων της ESA και του Horizon Europe για το διάστημα, κ.ά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκπονούν τη διπλωματική εργασία τους στις εγκαταστάσεις του φορέα που θα επιλέξουν. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Στο πλαίσιο του ΔΜΠΣ θα διοργανώνονται διάφορες δράσεις, ημερίδες και σεμινάρια για την προβολή των δραστηριοτήτων του European Space Education Office (ERESO) στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Business Incubation Centre (BIC) στην ανάπτυξη διαστημικών εφαρμογών προς όφελος των πολιτών. Αντίστοιχες δράσεις που θα διοργανώνονται θα υποστηρίζουν τη δημιουργία νεοφυών (start-up) επιχειρήσεων και την αμφίδρομη μεταφορά διαστημικής τεχνολογίας και καινοτομίας (spin-in και spin-out).

Επιπλέον, θα διοργανώνονται «ημέρες σταδιοδρομίας» με τη συμμετοχή μελών του συνεργατικού σχηματισμού si-Cluster του Corallia, για την άμεση σύνδεση του Προγράμματος με την αγορά εργασίας και την αρτιότερη απορρόφηση των αποφοίτων του. Επισημαίνεται ότι με βάση το ESA TECHNOLOGY TREE TAXONOMY, που έχουν συμπληρώσει όλα τα μέλη του si-Cluster για τα έτη 2015-2017, το ΔΠΜΣ “STAR” καλύπτει το 90% των δραστηριοτήτων του Ελληνικού οικοσυστήματος στις διαστημικές τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα για επέκταση του Προγράμματος, ώστε να παρέχει ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη του Ελληνικού οικοσυστήματος.

Α. Εισακτέοι

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα με γνωστικά αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ καθώς και σε υποψηφίους προερχόμενους εν γένει από Σχολές Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικές Σχολές. Υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα, λιγότερο συναφή, Τμήματα ή Σχολές θα εξετασθούν κατά περίπτωση.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30).  Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

 

B. Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της ΕΔΕ.

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί, με αιτιολογημένη αίτησή του και για σοβαρούς λόγους, να ζητήσει την αναστολή φοίτησής του για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

 

Γ. Ειδικεύσεις

Το ΔΠΜΣ με τίτλο «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices - STAR) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Διαστημική Τεχνολογία – SpaceUpstream
  2. Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες – SpaceDownstream

Δ. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής (οι τίτλοι των μαθημάτων δίδονται στην Αγγλική γλώσσα):

Ειδίκευση 1: Διαστημική Τεχνολογία – Space Upstream

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Common Introductory Semester

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ECTS

M801.SP1B

Fundamentals of Space Missions

7,5

M802.SP1B

Fundamentals of Satellite Systems and Subsystems

7,5

M803.SP1B

Physics of the Space Environment

7,5

M804.SP1B

Fundamentals of Space Applications and Services

7,5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Space Upstream

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ECTS

M805.SP1B

Space System Design

7,5

M806.SP1B

Space Data Systems

7,5

M807.SP1B

Satellite Communications

7,5

M808.SP1B

Space System Assembly, Integration and Testing - Ground Support Equipment

7,5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Elective Topics on Space Upstream

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Να επιλεγούν 4 μαθήματα)

ECTS

M813.SP1E

Space Software

7,5

M814.SP1E

Management Issues of Space Systems and Missions

7,5

M815.SP1E

Space Automation and Robotics

7,5

M816.SP1E

Space System Avionics

7,5

M817.SP1E

Space Electronics

7,5

M818.SP1E

Space Telecom and Navigation Systems/Subsystems and Technologies

7,5

M819.SP1E

Advanced Optical Communications Systems with Space Applications.

7,5

M820.SP1E

Space System Structures

7,5

M821.SP1E

Space System Dynamics and Control

7,5

M822.SP1E

Space System Propulsion

7,5

M823.SP1E

Selective Topics on Space Upstream

7,5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Post Graduate Thesis

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ECTS

M830.SP1Β

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

30

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Ειδίκευση 2:Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες – Space Downstream

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Common Introductory Semester

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ECTS

M801.SP2B

Fundamentals of Space Missions

7,5

M802.SP2B

Fundamentals of Satellite Systems and Subsystems

7,5

M803.SP2B

Physics of the Space Environment

7,5

M804.SP2B

Fundamentals of Space Applications and Services

7,5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Space Downstream

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ECTS

M809.SP2B

Earth Observation Applications and Services

7,5

M810.SP2B

Big Data - Earth Observation

7,5

M811.SP2B

Space Image Processing

7,5

M812.SP2B

Space Missions and Operations Design

7,5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Elective Topics on Space Downstream

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Να επιλεγούν 4 μαθήματα)

ECTS

M813.SP2E

Space Software

7,5

M814.SP2E

Management Issues of Space Systems and Missions

7,5

M824.SP2E

Semantic Technologies for Earth Observation

7,5

M825.SP2E

 Advanced Telecommunication System Applications and Services

7,5

M826.SP2E

Space Data Processing for Space Exploration

7,5

M827.SP2E

Space and Security

7,5

M828.SP2E

Economics and Policy on Space Technologies, Applications and Services

7,5

M829.SP2E

Selective Topics on Space Downstream

7,5

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Post Graduate Thesis

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ECTS

M830.SP2Β

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

30

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

 

 

Ε. Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθημάτων:

M801.SP1B

Fundamentals of Space Missions

Why Space?, Exploring Space, Space Mission Analysis, Space Environment, Orbital Mechanics, Mission and Operation Design, Communication Link Analysis, Launch Vehicles, The Business of Space

M802.SP1B

Fundamentals of Satellite Systems and Subsystems

Payload and Spacecraft Design, On-Board Data Systems, Attitude and Orbit Control Systems, Communication Systems, Propulsion Systems, Thermal and Electrical Power Systems, Mechanics of Materials

M803.SP1B

Physics of the Space Environment

Charged Particle Motion, Plasma Waves, Geomagnetism, Solar Eruptions, Ring Current and Van Allen Belts, Substorms and Storms, Space Weather Impacts

M804.SP1B

Fundamentals of Space Applications and Services

Satellite Remote Sensing for Earth Observation, Satellite Communications, Navigation, Space Exploration, Land, Air and Naval Operations

M805.SP1B

Space System Design

Electrical, Electronics, Mechanics, Thermal Control, Sensors, Actuators, Cubesat Simulator Laboratory

 

M806.SP1B

Space Data Systems

On-Board Data System Design, VHDL for Space Design, FPGA, ASICS, Dependability and Safety, Radiation Effects Mitigation, FT IP Core Design

 

M807.SP1B

Satellite Communications

On-Board Signal Processing, Signal Propagation, RF Modelling and Design Tools, RF Measurement, Characterization and Calibration Techniques, RF Devices

 

M808.SP1B

Space System Assembly, Integration and Testing - Ground Support Equipment

 

M813.SP1E

Space Software

Requirements Definition, Software Architectures, Methods, Tools, Management, Verification and Validation, Transfer, Operations and Maintenance, and Quality

 

M814.SP1E

Management Issues of Space Systems and Missions

Missions and Operations Design, Launch Vehicles, Project Management, PA/QA, Space Market, Space Policy and Law

 

M815.SP1E

Space Automation and Robotics

Systems, Components, Technologies

 

M816.SP1E

Space System Avionics

Embedded Systems Design, HLS, On-Board Software and RTOS, High Performance – Low Power Computing (multi-cores, GPUs)

 

M817.SP1E

Space Electronics

Digital and Mixed-Signal hardware, ASIC, PCB

 

M818.SP1E

Space Telecom and Navigation Systems/Subsystems and Technologies

Systems, Technologies, Tools, Signal Processing, Networks, Protocols and Security

 

M819.SP1E

Advanced Optical Communications Systems with Space Applications.

 

M820.SP1E

Space System Structures

Materials, Beam Theory, FEM

 

M821.SP1E

Space System Dynamics and Control

AOCS, GNC, Trajectory Design

 

M822.SP1E

Space System Propulsion

 

M823.SP1E

Selective Topics onSpace Upstream

Το περιεχόμενό του προσαρμόζεται ανάλογα με τον διδάσκοντα. Σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία σε διακεκριμένους επισκέπτες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής να διδάξουν σχετικά θέματα στο πεδίο ενδιαφερόντων τους.

 

M824.SP2E

Semantic Technologies for Earth Observation [Ontologies for Describing ΕΟ Products, Linked Data Technologies for ΕΟ data]

 

M825.SP2E

 Advanced Telecommunication System Applications and Services

GNSS, Navigation

 

M826.SP2E

Space Data Processing for Space Exploration

 

M827.SP2E

Space and Security

 

M828.SP2E

Economics and Policy on Space Technologies, Applications and Services

 

M829.SP2E

Selective Topics onSpace Downstream

Το περιεχόμενό του προσαρμόζεται ανάλογα με τον διδάσκοντα. Σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία σε διακεκριμένους επισκέπτες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής να διδάξουν σχετικά θέματα στο πεδίο ενδιαφερόντων τους.

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/φροντιστηρίων/εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 50% στο σύνολο των μαθημάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη Σ.Ε., η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στην Ε.Δ.Ε., ενώ η τελική απόφαση διαγραφής ανήκει στην Ε.Δ.Ε.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣεντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Δεν επιτρέπεται η εξέταση μαθήματος (εξέταση εργασιών, γραπτό διαγώνισμα κτλ) μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων υποχρεωτικών μαθημάτων του ΔΠΜΣ και σε ικανό αριθμό μαθημάτων επιλογής, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και να εκπονήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι συνολικά 120 ECTS.

Μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει ολοκληρώσει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και έχει αποτύχει τουλάχιστον δύο φορές στην εξέταση μαθήματος (ή μαθημάτων), ούτως ώστε, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και πρόκειται να διαγραφεί, δύναται να αιτηθεί να εξεταστεί από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την ΕΔΕ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο διδάσκων του μαθήματος (παρ.6, άρ. 34, Ν.4485/2017).

Στο 4ο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Ο Επιβλέπων της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής οποιασδήποτε βαθμίδας και να συμμετέχει στο ΔΠΜΣ. Το δεύτερο μέλος της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής οποιασδήποτε βαθμίδας που συμμετέχει στο ΔΠΜΣ, ενώ το τρίτο μέλος μπορεί να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος εξειδικευμένο στο θέμα της διπλωματικής εργασίας.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Οι οδηγίες συγγραφής και υποβολής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (εξώφυλλο, λογότυπος, γραμματοσειρά, ελάχιστος-μέγιστος αριθμός λέξεων κ.λπ.) παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ., και ειδικότερα στον παρακάτω ιστότοπο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΕΚΠΑ): http://www.di.uoa.gr/department/thesis.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής σε δημόσια παρουσίαση, η οποία πρέπει να ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την παρουσίαση. Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας (στην κλίμακα 0-10) γίνεται από  τον επιβλέποντα με σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς επιτροπής.

Εφόσον εγκριθεί η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά η περίληψή της στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος και του Τμήματος Πληροφορικής   και Τηλεπικοινωνιών.  Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας του απογραφικού δελτίου και τυχόν συνοδευτικού υλικού της εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ": https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.